SÈVIS NOU OFRI ONG

GLACTION kreye yon sistèm ki pote solisyon e ki devlope “mache enklizif” pou pwojè ki pa la pou fè lajan yo, gwoup biznis, agans gouvènman yo, sponsò entènasyonal yo ak pwogram ki gen responsabilite sosyal yo. Nou fokis sou kapasite pou kreye, antreprenarya ak kreyasyon pwogram.

SOLISYON KI GEN RAPO AK MACHE A POU ONG

GLACTION konsevwa pou antrepriz ki la pou fè lajan ki pou yon ONG kap ede’l soutni misyon li yo. Avèk yon strateji pou asiste ONG kap tounen yon antrepriz k’ap satisfè bezwen mache a, GLACTION se yon pon pou yon enstitisyon ki gen misyon a lon-tèm pou nou ede’l ak mache a demen.

PWOJÈ MACHE ENKLISIF

GLACTION, kap bay sèvis pou devlopman biznis non-finansye, ede nan kreye mache kote yap entèveni pou redwi povrete. Nou travay nan sektè prive iniasyativ pou devlopman kap ogmante prodiktivite ak konpetitivite, kreye dyòb, redwi pvorete epi aji sou mobilite sosyal.

KI SÈVIS NOU OFRI?

Mon mwen ses  e mw ap travay pou  . Nou te vle pale avè’w konsènan yon. Nou gen yon bidjè de, a epi nou ta renmen mete pwojè sa a sou ray nan. Silvouplè kontakte’m nan imel sa a .

GLACTION, LLC, New York, United States / us@glaction.com

GLACTION, SRL, Santo Domingo, Dominican Repubilc / rd@glaction.com